Doorgaan naar inhoud

Algemene Voorwaarden Webshop

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Zwemmen en Zo: De Vennootschap onder Firma Zwemmen en Zo VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 530.488.65 gevestigd aan de Polderpeil 366, 2408 SG Alphen aan den Rijn.

Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Zwemmen en Zo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Zwemmen en Zo.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Website: www.zwemmenenzo.nl

Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Zwemmen en Zo, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast zijn de Algemene Verkoop,- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging MITEX van toepassing.

Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Zwemmen en Zo door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Leveringsvoorwaarden’.

Zwemmen en Zo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Zwemmen en Zo VOF
Postbus 493
2400 AL Alphen aan den Rijn
Tel: 06-54 77 08 07
E-mail: info@zwemmenenzo.nl

K.V.K. nummer: 530.488.65
BTW- identificatienummer: NL8507.23.450.B.01

PRIJZEN

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

KOSTEN VAN AFLEVERING

Er worden geen verzendkosten berekend.

WIJZE VAN AFLEVERING

Wanneer de chauffeur een pakket niet bij u kan afleveren, biedt de chauffeur het standaard aan bij uw buren. Als dit niet lukt, dan krijgt u van de chauffeur een bericht met een ‘Niet-thuis-code’. Met deze code kunt u op de website www.postnl.nl/ontvangen een keuze maken voor een tweede pakketbezorging. Wilt u het pakket liever bij uw buren of op het Postkantoor laten bezorgen? Die keuze kunt u zelf maken. Maakt u geen keuze voor een tweede pakket bezorging? Dan wordt uw pakket de volgende werkdag bij u bezorgd. Eenvoudig en handig!

Wanneer zowel u, als de buren bij de tweede aanbieding van uw pakket niet thuis zijn kunt u met het de 'Niet-thuis-code' van de chauffeur de zending afhalen. U heeft hiervoor drie weken de tijd, daarna gaat de zending terug naar de afzender.

BETALINGSCONDITIES EN BETALINGSWIJZE

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zwemmen en Zo onverwijld langs via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:

 • de identiteit en het adres van Zwemmen en Zo;
 • de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
 • de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling;
 • de wijze van aflevering;
 • de mededeling dat de klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

De klant dient de betalingen aan Zwemmen en Zo volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

Zodra de volledige betaling door Zwemmen en Zo is ontvangen, stuurt Zwemmen en Zo het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de klant toe.

BETALINGSWIJZE

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:

 • iDEAL - Wanneer u aangesloten bent bij één van de volgende banken; ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers dan kunt u direct met iDEAL betalen.
 • PayPal
 • Vooruitbetaling via een overboeking
 • Contant - Als u hebt aangegeven dat u de bestelling in onze vestiging te Alphen aan den Rijn, Europalaan 26, komt ophalen, dan kunt u daar afrekenen contant betalen.

LEVERTERMIJNEN EN AFLEVERING

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de klant. Het adres dat de klant aan Zwemmen en Zo heeft opgegeven geldt als afleveradres.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 5 werkdagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Zwemmen en Zo de eventueel reeds door de klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de klant terugbetalen.

ZICHTTERMIJN EN RETOURNERING

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en passen is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.

De klant kan het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ruilen door middel van het terugzenden van het product aan Zwemmen en Zo.

PROCEDURE RETOURZENDEN

 • Print de oorsprokelijke orderbevestiging, die u van ons per e-mail heeft ontvangen, uit;
 • Indien u de orderbevestiging niet kunt afdrukken, doet u dan een begeleidend schrijven o.v.v. het bestelnummer bij de retourzending;
 • Schrijf op de afdruk of het begeleidend schrijven de reden van retourneren;
 • Stuur het product, bijvoorkeur in de oorsprokelijke verzendzak en voldoende gefrankeerd, retour;
 • Zodra het product in goede orde bij ons is ontvangen zenden wij u hiervan een email ter bevestiging in de vorm van een creditnota toe;
 • Wij storten binnen 7 dagen het reeds voldane bedrag op uw rekening.

PRODUCTEN RUILEN

Indien de pasvorm, het model of de maat van het door u bestelde product niet goed is, maar u wilt wel een ander product uit onze shop proberen. Plaats in dat geval een nieuwe bestelling en reken deze af via iDeal of PayPal. Stuur het product wat niet bevalt retour volgens de "procedure voor retourzendingen". Wij zullen zodra het product bij ons binnen is direct een creditnota toezenden en het bedrag op uw rekening terugstorten.  

Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: Zwemmen en Zo, t.a.v. webshop, Postbus 493, 2400 AL Alphen aan den Rijn. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de klant te overleggen verzendbewijs.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening en risico van de klant, tenzij Zwemmen en Zo op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de koop.

Bij het terugzenden van het product door de klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Zwemmen en Zo raadt de klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de klant de zending heeft ontvangen.

Zwemmen en Zo is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

SERVICE EN KLACHTEN

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@zwemmenenzo.nl of  telefonisch via 0172-477802.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De bij ons ingediende klachten wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Zwemmen en Zo hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling genomen worden. Onder aankoopbewijs wordt verstaan een afdruk van de orderbevestigingse-mail.

PRIVACY

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een klantenregister. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derde.

Indien u bezwaar heeft dat wij uw klantgegevens opslaan, dan kunt u contact met ons opnemen via info@zwemmenenzo.nl of schriftelijk via Zwemmen en Zo, Polderpeil 366, 2408 SG Alphen aan den Rijn. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Zwemmen en Zo niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

SLOTBEPALINGEN

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.